چنانچه میخواهید هنگام ارسال ایمیل در پایان ایمیل خود امضای شما توسط شخص گیرنده ایمیل، مشاهده شود مراحل زیر را انجام دهید

ابتدا به آدرس وب میل وارد میشوید- www.yourwebsite.com/webmail

 

-  ایجاد امضا در ایمیل هورد 

login be webMail -> options -> mail -> personal information -> Your signature 

 

- ایجاد امضا در ایمیل روند کیوب 

login be webMail -> (icone charkh dandeh)settings -> identities -> click rooye email -> signature