جهت ورود به Webmail و دیدن لیست ایمیلهای دریافتی و همچنین ارسال ایمیل،  آدرس زیر را وارد کنید:

www.yourdomain/webmail

برای مثال نام دومین webaran.com، آدرس ورود به Webmail می شود: www.webaran.com/webmail

Username شما، همان آدرس کامل ایمیل شماست که قبلا در سی پنل ایجاد کرده اید- برای مثال info@webaran.com - و Password شما، همان پسوردیست که به این ایمیل قبلا در سی پنل اختصاص داده اید- ساخته اید.

پس از ورود به وب میل، چندین برنامه جهت استفاده ایمیل مشاهده می کنید که توصیه می شود از برنامه روند کیوب - Roundcubeبرای سرعت بیشتر این برنامه و یا هورد - Horde استفاده کنید. محیط این برنامه ها همانند محیط yahoo یا gmail است.