جهت راه اندازی تنظیمات در آیفون ابتدا وارد Settings شوید.قسمت Mail, Contacts, Calendars را باز کنید.در این پنجره Add Account... را بازکنید.و Other را انتخاب کنید.زیر Mail، بخش Add Mail Account را انتخاب کنید.در فرم زیر مطابق شکل اطلاعاتی از قبیل نام ، آدرس ایمیل و پسورد ایمیل را وارد کنید و ذخیره کنید.پس از اینکه ذخیره کردید آیفون در پنجره بعدی اطلاعاتی که وارد کردید را به شما نشان می دهد.سپس از شما می خواهد که IMAP یا  POP را انتخاب کنید و این بستگی به اولیت های شخصی شما دارد،اما بهتر است  IMAP را انتخاب کنید چون می توانید جهت بررسی ایمیل های بیش از حد با دستگاه های دیگری همزمان سازی کنید.سپس زیر قسمت Incoming Mail Server مطابق شکل زیر اطلاعات را واردکنید و ذخیره کنید.زیر Outgoing Mail Server نیز همانند مرحله قبلی اطلاعات را وارد و ذخیره کنید.آیفون اطلاعاتی که شما ذخیره کرده اید را به مدت 10 الی 15 دقیقه پردازش می کند و اکانت ایمیل شما ایجاد می شود.